FAL > Media > Media
Konkurs Eurolider 2010 rozstrzygnięty!

- Po raz drugi wyróżniliśmy bohaterów codziennej pracy z unijnymi funduszami. Cieszę się, że jest coraz więcej osób, które z pasją i zaangażowaniem pozyskują środki z Unii Europejskiej - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas gali wręczenia nagród w konkursie EUROLIDER 2010. Uroczystość odbyła się 1 października 2010 r. w Warszawie podczas III Forum Funduszy Europejskich.

Konkurs Eurolider 2010 rozstrzygnięty!

Minister rozwoju regionalnego podziękowała wszystkim nominowanym do nagrody Eurolider 2010, za pozyskiwanie środków unijnych nie dla własnej korzyści, ale dla dobra swojego regionu czy miejscowości. - Wszystkie zmiany rozpoczynają się od pojedynczego człowieka - jego pomysłów i zaangażowania - podkreśliła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. 
 

Konkurs Eurolider 2010 rozstrzygnięty!

Kapituła konkursu EUROLIDER 2010, po wnikliwej analizie kandydatur, wyłoniła trzech równorzędnych zwycięzców. EUROLIDERAMI 2010 zostali:

Iwona Janicka


Pani Iwona Janicka jest przedstawicielką organizacji pozarządowych w Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego w Poznaniu oraz założycielką Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa. Innym ludziom, którzy chcą ubiegać się o środki z Funduszy Europejskich mówi, że warto. Nie ukrywa przy tym, że łatwo nie jest, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą sprawy formalne, a przede wszystkim konieczność sfinansowania prawie całego projektu zanim dotrą fundusze. Ale każde „dziękuję” i uśmiech zadowolonego uczestnika projektu sprawiają, że robi to już wiele lat.

Do ubiegania się o środki unijne zachęciła ją możliwość poprawy otoczenia, a także szansa polepszenia sytuacji życia konkretnych ludzi. Dla niej drobne działania w małych społecznościach to początek zmieniania kraju na lepsze - jej mottem jest fraza: "myśl globalnie, działaj lokalnie".

W przyszłości chciałaby zrealizować, na większą niż do tej pory skalę, projekty kierowane do matek, osób 45+, szkół z rozwoju kompetencji kluczowych. Interesują ją kompleksowe działania dla danej grupy - od doradztwa personalno-zawodowego, psychologicznego, szkoleń, po animację lokalną. Swoje marzenia stara się szybko zamieniać na konkretne działania. Wśród niezrealizowanych planów i potrzeb w regionie jest centrum inicjatyw obywatelskich w Poznaniu. Obecnie chciałaby się skupić na realizacji tego projektu, ale jak sama mówi, wiele zależy od woli współpracy kilku stron - organizacji, władz aglomeracji i regionu, uczelni.

 

Sławomir Białas


Pan Sławomir Białas jest referentem w Urzędzie Gminy Cmolas w województwie podkarpackim. Innym ludziom, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich mówi, że oczywiście warto jest korzystać z pomocy unijnej, bo dzięki niej można realizować ciekawe przedsięwzięcia, które są ważne dla naszego otoczenia.

Inspiracją do sięgnięcia po Fundusze Europejskie była dla pana Sławomira realizacja projektów infrastrukturalnych na terenie gminy Cmolas. Wtedy też pojawiły się możliwości sfinansowania inicjatyw zarówno indywidualnych, jak i nieformalnych grup społecznych. Zdobyta wiedza o technicznej infrastrukturze wsi i działaniach samorządu pozwoliła mu na zrealizowanie wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych. Prywatnie jest rolnikiem, mężem i ojcem pięcioletniego Michała. Najważniejsza w jego życiu jest rodzina: "to ona stanowi oparcie w działaniu, jest wyrozumiała i wspiera podaczas wzmożonej pracy w zakresieopracowywania i realizacji projektów".

W przyszłości zamierza składać kolejne wnioski o pozyskanie Funduszy Europejskich, by móc odpowiedzieć na potrzeby lokalnego środowiska i lokalnych instytucji. Przede wszystkim planuje realizację przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży.

 

Michał Tokarski


Pan Michał Tokarski jest podinspektorem w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. 5 lat temu założył Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego i jest jego prezesem. Realizuje projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak sam mówi największą nagrodą jest dla niego uśmiech dziecka, które pierwszy raz było na wycieczce czy koloniach i pierwszy raz było szczęśliwe. Dzięki Funduszom Europejskim człowiek dostaje szansę na lepsze jutro, a jego szczere „dziękuję” i wiara w siebie sprawia, że warto przejść cała ścieżkę przygotowania, oceny, realizacji i rozliczania projektów – przyznaje Pan Michał.

W latach 2004-2006 realizował projekty stypendialne dla uczniów i studentów ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Widząc potrzeby mieszkańców i możliwości jakie dają Fundusze Europejskie, zdecydował się na rozwój zawodowy, dzięki któremu mógłby pomagać ludziom. Od 2007 roku kształci się i rozwija swoje umiejętności w zakresie środków unijnych, a także realizuje projekty, przede wszystkim skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci, mieszkańców Domu Dziecka.

Do ubiegania się o unijne fundusze zachęca przede wszystkim lokalne władze, którym łatwiej jest sięgać po te środki z racji kierowania administracją samorządową - "to właśnie te władze powinny pomagać instytucjom, które same nie są w stanie udźwignąć realizacji projektów. Mieszkańcy potrzebują ciągłego wsparcia i wysłuchania przez władze, nie tylko w roku wyborczym".

Poza głównymi nagrodami kapituła konkursu postanowiła przyznać dwa wyróżnienia. Otrzymali je:Adam HelikPan Adam Helik zaangażował się w sześć projektów realizowanych w gminach położonych w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Pozyskiwał środki w ramach programów INTERREG IIIA i Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego. Dzięki różnorodności jego działań, gminy stały się bardziej atrakcyjne turystycznie. To pomoże mieszkańcom rozwijać działalność gospodarczą w sektorze usług. Projekty pana Adama poprawiły jakość życia społeczności lokalnej m.in. na skutek stworzenia mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania czasu. Praca zawodowa związana z pozyskiwaniem środków zewnętrznych to dla pana Adama możliwość ciągłego rozwoju i pomocy wielu organizacjom.

 

 

Piotr Sadłocha


Pan Piotr Sadłocha jest dyrektorem Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Od 10 lat wspiera organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich. Pan Piotr jest pomysłodawcą i współautorem sześciu projektów, które miały pozytywny wpływ na życie mieszkańców w województwie świętokrzyskim. Piotr Sadłocha inicjuje i koordynuje projekty, pomaga innym przygotowywać wnioski i sporządzać dokumentację projektową. Jego działalność przyczynia się do integracji dzieci niepełnosprawnych oraz popularyzacji kultury i tradycji regionu. Dzięki niemu mieszkańcy są bardziej aktywni społecznie. Jak sam mówi, efekty projektów twardych łatwo zauważyć lub odczuć ich skutki. Natomiast rezultaty projektów miękkich nie są dostrzegalne gołym okiem. O tych efektach słyszy się bezpośrednio od osób, które otrzymały takie wsparcie. Pan Piotr uważa, że dla kilku słów wdzięczności warto jest przedzierać się przez gąszcz przepisów, które określają otrzymanie wsparcia z Funduszy Europejskich.W ramach konkursu swojego EUROLIDERA mogli wybrać również Internauci. W tym roku tytuł ten przypadł pani Iwonie Janickiej, która spośród nominowanych uzyskała największą liczbę głosów.

Pozostali nominowani w konkursie EUROLIDER 2010 to:

Arkadiusz Marcin Gawrych

Pan Arkadiusz Marcin Gawrych jest pracownikiem Urzędu Gminy Kosakowo, a także Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Małe Morze. Udziela się również w Stowarzyszeniu Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka oraz angażuje się w prace Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pod wezwaniem Św. Ojca Pio. Fundusze Europejskie to dla Pana Arkadiusza niezwykła okazja do podjęcia nowych działań, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie ambitnych celów. Pan Arkadiusz jest pomysłodawcą takich projektów jak: "Lokalnie lepiej", "Superprzedszkolak", "Pakiet Startowy" oraz "Turystyczny szlak północnych Kaszub". Przygotowywał zarówno wnioski o dofinansowanie projektów, jak i był bezpośrednio zaangażowany w ich realizację. Innym, którzy starają się o środki unijne mówi, że przygotowanie i realizacja projektu nie są łatwe, ale nie można się poddawać. Każdy dobrze przygotowany i zrealizowany projekt to wielki sukces i satysfakcja, że udało się coś zmienić na lepsze.

 

Urszula Jabłońska

Pani Urszula Jabłońska pełni funkcję sekretarza w Urzędzie Miasta w Łapach. Koordynuje prace przy realizacji dwunastu projektów realizowanych przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Są to między innymi projekty szkoleniowe, działania podnoszące jakość oświaty i promujące lokalne produkty, a także przedsięwzięcia polegające na przebudowie dróg gminnych i powiatowych. Pani Urszula uważa, że warto było sięgnąć po Fundusze Europejskie, bo wiele inicjatyw – zwłaszcza tych które niwelują problemy społeczne – bez takiego wsparcia finansowego nigdy nie zostałoby zrealizowanych. Ludziom starającym się o pozyskanie Funduszy radzi zapraszanie do współpracy innych osób, bo według niej dobre projekty nie są dziełem jednego człowieka, tylko efektem ciężkiej pracy wielu ludzi, którzy są pomysłowi i chętni do działania.

 Mariola Jarubas

Pani Mariola Jarubas pracuje na stanowisku kierownika Referatu Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy Miedziana Góra, jest także koordynatorką projektu w Urzędzie Gminy Bieliny. Pani Mariola aktualnie współtworzy liczne projekty, dotyczące m. in. renowacji zabytków i budowy infrastruktury turystycznej oraz budowy obiektów sportowych i szkoleniowych w województwie świętokrzyskim. Dla Pani Marioli Fundusze Europejskiego to możliwość realizacji marzeń, ponieważ dają konkretne, wymierne korzyści. Są dostępne i osiągalne, mają bezpośredni wpływ na polepszenie jakości życia. Każda inwestycja poprawia wizerunek miejscowości i powoduje, że jej mieszkańcy zaczynają dbać o swoje otoczenie.

 

 

Anna Łubek

Pani Anna Łubek jest kierownikiem Referatu Funduszy i Projektów Strukturalnych oraz Strategii Gminy Bieliny. Wśród projektów, których współautorką jest pani Anna, jest między innymi kurs obejmujący podnoszenie umiejętności zawodowych potrzebnych w turystyce czy nauka gwary, realizowany pod nazwą „Bielinianie nie gęsi i swój język mają”. W ramach innego projektu pani Anny powstanie "Wioska Średniowieczna", która podniesie wartość turystyczną regionu i stworzy miejsca pracy dla mieszkańców.
Do sięgnięcia po Fundusze Europejskie Panią Annę skłoniły z jednej strony liczne potrzeby i problemy lokalnej społeczności, a drugiej strony możliwości rozwoju regionu dzięki pieniądzom z zewnątrz oraz chęć realizacji inicjatyw i przedsięwzięć, na które brak środków w budżetach samorządów, instytucji czy organizacji. Udział w konkursie EUROLIDER, Pani Anna traktuje jako możliwość promocji lokalnych działań w skali ogólnopolskiej, możliwość dzielenia się doświadczeniami i nawiązania współpracy, a także jako zachęcenie innych do podejmowania trudu sięgania po Fundusze Europejskie.

 

Anna Szokaluk

Pani Anna Szokaluk jest Kierownikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Rejowcu Fabrycznym, w województwie lubelskim. Dzięki jej działaniom wybudowano nowe drogi i sieć kanalizacyjną, zmodernizowano budynek zespołu szkół i przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za jej sprawą mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnych punktów dostępu do Internetu. Działalność pani Anny przyczynia się do usprawnienia komunikacji w mieście, poprawy jego estetyki i atrakcyjności inwestycyjnej. Pani Anna przyznaje, że pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich to szansa na rozwój miasta, a dla niej i jej współpracowników – wyzwanie i pasja. Jeżeli dzięki tym pieniądzom możemy więcej, lepiej i ładniej to trzeba to wykorzystać – twierdzi Pani Ania. Innym radzi, że nie należy bać się procedur. Uważa, że najskuteczniejsze są projekty pisane we własnym zakresie, bo to daje szansę na wysoką ocenę ekspertów. A uchwycenie i wyeksponowanie specyfiki projektu w dokumentach aplikacyjnych to połowa sukcesu.Celem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2010 było nagrodzenie i wyróżnienie osób, które angażują się w wykorzystanie Funduszy Europejskich poprzez realizację przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności. Poprzez Konkurs Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chciało wyróżnić i nagrodzić najbardziej aktywne, kreatywne, zaangażowane osoby, które działając w swoim najbliższym otoczeniu wykorzystują możliwości, jakie stwarzają unijne środki.

Wszystkim nominowanym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Eurolider_2010_konkurs_rozstrzygniety_011010.htm


 
szukaj
FAL