Celem Fundacji jest prowadzenie rodzinnego Muzeum Arkadego Fiedlera.
Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera rozpoczęło działalność 1 stycznia 1974 roku.

Fundacja im. Arkadego Fiedlera

 

Celem Fundacji Muzycznej DUO jest prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu sztuki i kultury muzycznej, a także prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i wychowawczej w powyższym zakresie oraz promocja młodych talentów.


 

Fundacja Muzyczna DUO

Fundacja Żywa Sztuka

Fundacja Żywa Sztuka

Klub Jeździecki NIWKA
im. Krzysztofa Kulikowskiego

Klub Jeździecki Niwka im. Krzysztofa Kulikowskiego działa w Puszczykowie na terenie Gospodarstwa
Agroturystycznego Stajnia Niwka. Klub został założony w 2000 roku jako stowarzyszenie
kultury, którego celem jest umożliwianie jeźdźcom branie udziału w zawodach jeździeckich
rangi regionalnej i ogólnopolskiej oraz organizacja imprez jeździeckich typu turnieje rycerskie,
zawody kultury fizycznej.

Klub Jeździecki NIWKA im. Krzysztofa Kulikowskiego

Misją Klubu Piłkarskiego Las Puszczykowo jest
realizowanie sportu wyczynowego poprzez drużyny piłkarskie
tworzenie i realizacja zainteresowań masową kulturą fi zyczną i sportem
promowanie rekreacji fi zycznej wśród mieszkańców m. Puszczykowa i okolic, w szczególności
wśród dzieci i młodzieży

Klub Piłkarski LAS Puszczykowo

„JUVENIA” prowadzi zajęcia lekkoatletyczne w ramach Liceum Ogólnokształcącego
w Puszczykowie.

Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo

Kurkowe Bractwa Strzeleckie mają na ziemiach polskich ponad 700–letnią tradycję. Były
to mieszczańskie organizacje, których celem było ćwiczenie się w posługiwaniu bronią, aby
w razie potrzeby zbrojnie stanąć w obronie porządku wewnętrznego w mieście jak i odparcia
zagrożenia z zewnątrz.

Mosińsko – Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusza Adama Jakubiaka

W Puszczykowie jesteśmy od 50 lat. Nasze koło zrzesza 352 członków tj. kobiet, seniorów,
i juniorów. Nadrzędnym celem Związku jest „...organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki
wędkarskiej.” (§ 6 Statutu P.Z.W.z 2000 r.)

Polski Związek Wędkarski Koło nr 41

PTS powstał w 1996 roku w celu organizowania imprez sportowych i zajęć rekreacyjnych
dla mieszkańców Puszczykowa. Część tych imprez ma już 15 letnią tradycję
np. Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, Mistrzostwa
Puszczykowa w Windsurfi ngu czy liga tenisa ziemnego.

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

Cele Stowarzyszenia:
Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fi zycznej
poprzez propagowanie i rozwój dyscypliny sportowej – tenisa ziemnego, w szczególności prowadzenie
Akademii Tenisowej.
Pierwszy nabór do Akademii Tenisowej miał miejsce we wrześniu 2008 roku. Przyjęto około
200 dzieci i młodzieży z rejonu Puszczykowa i okolic.

Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa Angie

Sekcja skupia miłośników ras północnych, którzy są zwolennikami aktywnego wypoczynku
na łonie natury z ze swoimi pupilami. Grupa puszczykowskich maszerów spotyka się systematycznie
w okolicznych lasach na weekendowych ,,przegonkach’’ a także w ciągu tygodnia
przeprowadzając ustalone treningi.

TARiS Klub Sportu Psich Zaprzęgów

Celem Klubu jest:

 

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
 • rozwijanie różnych form kultury fi zycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 • integrowanie środowisk uczniowskich i rodziców uczniów na terenie swego działania.
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Puszczykowo

ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo

Towarzystwo Sportowe Stare Puszczykowo

Specjalizujemy się w realizacji zajęć (szkoleń i doradztwa) z zakresu rozwoju osobistego
i zawodowego, zarządzania zespołem, opracowywania i realizacji projektów.

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja z powodzeniem realizuje np. projekty z EFS

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi

Celem działania Domu jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
ich usamodzielnianie oraz integracja ze środowiskiem. Główny nacisk położony jest na
podtrzymywanie oraz dalsze usprawnianie posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie
funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalno – wolicjonalnego, co
z kolei sprzyja aktywnemu uczestniczeniu w życiu społeczeństwa, a także integracji z nim.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest otwartą na nowych członków grupą zrzeszającą
młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać
swoją młodość.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej oddział 70, działający przy parafi i p w św Józefa

„Partnerzy dla Samorządu” to organizacja pozarządowa funkcjonująca przez wiele lat
w Puszczykowie. Założona przez konsultantów, pracowników i kontraktorów nieistniejącego
już Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) sponsorowanego przez
Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Partnerzy dla Samorządu

Organizacja działa aktywnie już blisko 70 lat, liczy około 400 członków, których działalność
wykształtowała na przestrzeni lat szereg cyklicznych form aktywności wyrażających się przede
wszystkim:

 • działalnością chóru „Nadwarciańskie Puszczyki”,
 • funkcjonowaniem Komisji Kultury i Zagospodarowania Wolnego Czasu oraz Komisji Socjalnej,
 • troską o Seniorów,
 • podróżami po Polsce,
 • niesieniem bezpośredniej lub pośredniej pomocy dla potrzebujących
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego

Stowarzyszenie nauczycieli „Senior” jest kontynuacją tradycji Związku Nauczycielstwa Polskiego
i przedłużeniem jego działalności, działa 2 lata i gromadzi 65 członków.
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji środowiska nauczycielskiego
emerytów i rencistów.

Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli Senior

Rotary jest organizacją zrzeszającą ludzi ze świata biznesu i profesjonalistów przeróżnych zawodów
zjednoczonych na całym świecie w celu realizowania celów humanitarnych, promowania
wysokich standardów etycznych i propagowania pokoju na Świecie. Obecnie w 160 krajach
jest już 1,2 mil. Rotarian zrzeszonych w ponad 30 tys. klubów.Kluby Rotary spotykają się raz
w tygodniu i nie zajmują się polityką, religią, są otwarte na wszystkie rasy, przekonania i kultury.

Rotary Klub Poznań Puszczykowo

towarzyszenie jest organizacją elitarną, której członkami są osoby wybitne, stosujące zasadę
pomocy bliźniemu w tym szczególnie osobom chorym i potrzebującym. Od kilkunastu lat
Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez, w tym Festi wali Osób Niepełnosprawnych.
Od 2000 roku Festi wal jest imprezą centralną wpisaną do Kalendarza Imprez Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Na Festi walu występuje ponad 150 wykonawców
z terenu całego kraju.

Stowarzyszenie Kulturalne im Praksedy Lemańskiej

Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron zostało założone w 1999 roku przez mieszkańców
Puszczykowa animujących wymianę z zaprzyjaźnionym Châteaugiron. Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań zmierzających do zacieśnienia współpracy społeczności Puszczykowa ze społecznością Châteaugiron.

Stowarzyszenie Puszczykowo Châteaugiron

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona interesów
wspólnych gmin: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Stęszew.

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Celami Stowarzyszenia są:

 • wdrażenie racjonalnej i efektywnej polityki redukcji szkód, spowodowanych używaniem
 • substancji psychoaktywnych,
 • liberalizacja polityki narkotykowej,
 • wszechstronne propagowanie swobodnego dostępu do rzetelnej informacji związanej
 • z substancjami psychoaktywnymi,
 • ochrona oraz edukacja społeczeństwa związana ze skutkami używania substancji psychoaktywnych,
 • popularyzacja medycznych i przemysłowych zastosowań konopii,
 • działanie na rzecz równego statusu każdej jednostki bez względu na przynależność etniczną,
 • narodowość, pochodzenie społeczne, światopogląd, wyznanie, wiek, płeć i orientację
 • seksualną oraz obrony przyrodzonych praw człowieka do wolności przekonań.
Stowarzyszenie na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki Narkotykowej KANABA

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa założone zostało w październiku 1999 roku, zarejestrowane
20 lutego 2000 roku. Obecnie liczy 40 członków stałych, 2 honorowych i wielu współpracujących sympatyków, nie tylko wśród mieszkańców Puszczykowa. Stowarzyszenie wydaje miesięcznik „Kurier Puszczykowski”– gazetę niezależną, redagowaną od 10 lat przez wolontariuszy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa

Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo działające na terenie Gminy Mosina liczy 57 członków,
którzy posiadają 1404 pnie (rodziny pszczele). Liczba pni w Kole działającym w Mieście
i Gminie Mosina i sąsiadującym Puszczykowie świadczy o dużym udziale pszczół w ekosystemie
naszego środowiska. W skali województwa Wielkopolskiego Koło Pszczelarzy Mosina
– Puszczykowo jest jednym z większych kół posiadających osobowość prawną.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu Koło Mosina Puszczykowo

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka i kształtowanie charakteru przez stawianie
wyzwań. Wychowujemy ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli.
Metoda harcerskiego wychowania bazuje na uczeniu przez działanie w małych grupach, osobistym
przykładzie instruktora oraz wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
Nasze zasady to: służba, braterstwo, praca nad sobą

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufi ec Poznań Rejon Ośrodek Puszczykowo

Związek powstał 17 lipca 1992r. z siedzibą w Puszczykowie k/ Poznania, jako kontynuator
Związku Leśników Polskich z 1918 r.
W roku 2009 ZLP PN ogłosi IV edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. “Przyroda
Ojczysta i jej ochrona” - największego konkursu plastycznego w kraju (ogłaszany co 5 lat).

Związek Leśników Polskich Parków Narodowych

Fundacja prowadzi sklep internetowy z artykułami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne na
warsztatach terapii zajęciowej. Fundacja zajmuje się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja z Sercem

Koło Emerytów i Rencistów przy Związku NSZZ Solidarność przy szpitalu w Puszczykowie

Koło Emerytów i Rencistów przy Związku NSZZ Solidarność przy szpitalu w Puszczykowie

Oświatowa Fundacja Szkoły Podstawowej Im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie

Oświatowa Fundacja Szkoły Podstawowej Im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie

Sana Familia – Puszczykowskie Stowarzyszenie Promujące Rodzinę

Sana Familia Puszczykowskie Stowarzyszenie Promujące Rodzinę

Celem jest pozyskiwanie środków fi nansowych na działalność przedszkola „Leśni Przyjaciele”, działalność
na rzecz nauki, oświaty, edukacji, wychowania, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. Kształtowanie współpracy osób i instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Kształtowanie postaw rodziców w zakresie wychowania dzieci. Stowarzyszenie realizowało m.in. występy teatralne, zajączka dla maluchów

Stowarzyszenie Leśni Przyjaciele

Stowarzyszenie LO 2000

Stowarzyszenie LO 2000

Stowarzyszenie „Młodzież Bliżej Francji”

Stowarzyszenie Młodzież Bliżej Francji

Stowarzyszenie Niezależni dla Powiatu

Stowarzyszenie Niezależni dla Powiatu

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: